zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Księgowanie przychodów u vatowca

Marek Piotrowski
prawnik,
doradca podatkowy

W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania przychodów w KPiR na podstawie ewidencji VAT w przypadku wystawiania faktur w walucie obcej?

Jeżeli podatnik prowadzi ewidencje, o których mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT), to zapisy w księdze dotyczące przychodów mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tych ewidencji. Tak stanowi § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Tym samym podatnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży, stosownie do art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, może dokonywać zapisów przychodów w księdze przychodów i rozchodów łączną, miesięczną kwotą wynikającą z ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, na podstawie sporządzonego zestawienia.

Omawiane zestawienie powinno zawierać co najmniej następujące dane (§ 21 ust. 2 powołanego rozporządzenia): - datę i kolejny numer zestawienia, - sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny VAT, - wartość towarów i usług niestanowiących w rozumieniu ustawy o VAT przychodów powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów VAT.

Księgowanie zbiorcze

Niemniej wątpliwości budzi sposób księgowania zbiorczego przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie ewidencji prowadzonej przez podatnika dla celów VAT w przypadku wystawiania faktur w walucie obcej. Odpowiednio, stosownie do § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Zarazem zgodnie z § 37 ust. 2 powołanego rozporządzenia, w sytuacji, w której na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zatem regulacja ta wskazuje na stosowanie do przeliczenia kwot wyrażonych na fakturze w walucie obcej średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury, dopuszczając zarazem stosowanie kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, jedynie gdy na dzień wystawienia faktury średni kurs waluty nie został wyliczony i ogłoszony.

Odmienne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych przewidują obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiednio, zgodnie z art. 14 ust. 1a, przychody wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, ale co szczególnie istotne dla omawianego zagadnienia, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Powołane przepisy wskazują więc na stosowanie odmiennych kursów walut w stosunku do kwot wyrażonych na wystawionej przez podatnika fakturze w walucie obcej odpowiednio na potrzeby podatku od towarów i usług i dla ustalenia wartości przychodu, stosownie do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WAŻNE
Podatnik, który prowadzi ewidencję, stosownie do art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT, przelicza kwoty wynikające z faktur wystawionych w walucie obcej w oparciu o zasady właściwe dla przeliczenia kursu waluty na gruncie regulacji ustawy o VAT, a tym samym wyrażona takim zestawieniem wartość obrotu nie odpowiada wartości przychodu.

Dokonanie zbiorczego zestawienia przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie takiej ewidencji prowadzi do błędnego wykazania wartości przychodu wynikającego z zastosowania innego niż wskazany art. 14 ust. 1a kursu waluty, właściwego dla ustalania wartości przychodu, mimo że tak dokonana operacja księgowa pozostaje w zgodzie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zatem księgując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zbiorczo na koniec miesiąca łączną wartość przychodu, w omawianej sytuacji prawidłowe jest ustalenie wartości przychodu stosownie do zasad wynikających z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonanie stosownej adnotacji wskazującej na podstawę różnic wynikających z zastosowania odmiennych kursów walut, do których stosowania podatnik jest obowiązany, w myśl zasad obowiązujących pod rządami obu ustaw.

Wnioski

Reasumując, podatnik na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest uprawniony do dokonania na koniec miesiąca jednorazowego księgowania przychodu, na podstawie ewidencji prowadzonych stosownie do art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o VAT. Niemniej istotne jest, aby tak dokonana operacja księgowa zachowywała zasady ustalenia przychodu wynikające z obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, ze względu na stosowanie dwóch różnych kursów walut właściwych dla przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej, ustalenie przychodu powinno odbyć się w sposób zgodny z art. 14 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powodu różnic pomiędzy wartością wykazaną w ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT i wartością przychodu odpowiednim rozwiązaniem wydaje się dokonanie przez podatnika stosownej adnotacji wskazującej podstawę powstania różnicy.

Podstawa prawna
  •  art. 109 ust. 1 lub 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)
  •  art. 14 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)
  •  § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 224 ze zm.)
  •  § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm.)

WARTO WIEDZIEĆ
Kiedy podatnik nie jest usługodawcą W sytuacji ściągania długu dla siebie, nawet gdy ten dług wynika z nabytej przez podatnika wierzytelności, podatnik jest co najwyżej odbiorcą (konsumentem) usługi, gdy takiego ściągnięcia dla podatnika dokonuje inny podmiot. Nie jest zaś wykonawcą usługi (świadczącym), co wyklucza traktowanie go jako podatnika-usługodawcę zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (wyrok WSA z 27 lutego 2007 r., sygn. akt I SA/Łd 1239/2006).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz