zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych

Krzysztof Litwin
pracownik organów skabowych

Jak powinniśmy rozliczyć transakcję, w której kupujemy towar od kontrahenta z Austrii, a następnie sprzedajemy go firmie z Czech, przy czym towar jest transportowany bezpośrednio z Austrii do Czech?

Jeżeli w opisanej przez podatnika sytuacji towar jest przemieszczany bezpośrednio z Austrii do Czech, wówczas możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawy o VAT) wprowadziły specjalną procedurę uproszczoną dotyczącą wewnątrz- wspólnotowych transakcji trójstronnych, polegającą na tym, że ostatni w kolejności podatnik VAT rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności podatnika VAT.

Transakcję wewnątrzwspólnotową można zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • w transakcji uczestniczy trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech państwach członkowskich,
 • transakcja dotyczy dostaw tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy podatnik wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 • towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.
WAŻNE
Mimo iż w transakcji trójstronnej biorą udział trzy podmioty, jedynym zobowiązanym do rozliczenia VAT jest trzeci w kolejności podatnik, czyli ostateczny nabywca towaru. Dokonuje on samoobliczenia podatku z tytułu nabycia towaru od drugiego w kolejności podatnika i traktuje to nabycie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

Zastosowanie tej procedury możliwe jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika,
 • drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 • drugi w kolejności podatnik stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
 • ostatni w kolejności podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 • ostatni w kolejności podatnik został wskazany przez drugiego w kolejności podatnika jako obowiązany do rozliczenia VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
Z przedstawionego przez Czytelnika pytania wynika, iż jest on drugim w kolejności podmiotem w tej transakcji. Chcąc rozliczyć transakcję zgodnie z procedurą uproszczoną, stosownie do art. 136 ustawy o VAT, wystawia na ostatniego w kolejności podatnika fakturę VAT, zawierającą oprócz danych, które mają inne faktury, następujące informacje:
 1. adnotację "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o podatku od towarów i usług" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 28c (E) szóstej dyrektywy";
 2. stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 3. numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy o VAT, stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;
 4. numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.
WAŻNE
W przypadku gdy podmiot polski jest drugim w kolejności podatnikiem w procedurze uproszczonej, jest on zobowiązany do wykazania danych o dokonanych transakcjach odpowiednio w składanej deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej.

W składanej deklaracji VAT-7 wykazuje on odpowiednio dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru (bez VAT) od pierwszego w kolejności podatnika (Austriaka). W deklaracji nie wykazuje się natomiast dostawy towarów dla ostatniego w kolejności podatnika (Czecha), gdyż ta dostawa nie podlega VAT.

W informacji podsumowującej należy wykazać dane o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów od pierwszego w kolejności podatnika i wewnątrzwspólnotowej dostawie dla ostatniego w kolejności podatnika, zaznaczając, iż są to transakcje trójstronne.

Ponadto w prowadzonej ewidencji oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT wykazuje on ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej (osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, obowiązanej do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji).

Podstawa prawna
 •  art. 136-138 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

WAŻNE
Jakie przywileje związane z odprawą celną uzyska upoważniony podmiot gospodarczy

Od 1 stycznia 2008 r. podmioty mające siedzibę w Unii Europejskiej będą mogły wnioskować do lokalnych władz celnych o przyznanie statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego (ang. Authorized Economic Operator - AEO).

Z jego posiadaniem będą się wiązały pewne ułatwienia w handlu międzynarodowym, między innymi dokonywanie scentralizowanej odprawy celnej i brak obowiązku składania gwarancji celnej. W zamian przedsiębiorcy będą musieli spełnić rygorystyczne wymogi z zakresu bezpieczeństwa obrotu towarami.

Jakie znaczenie podatkowe ma orzecznictwo unijne

Organy podatkowe mają obowiązek ocenić, czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym interpretacja zawarta w postanowieniu pierwszej instancji pozostaje w zgodności z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Powyższa teza wyroku WSA w Lublinie z 14 marca 2007 r. (sygn. akt I SA/Lu 74/07) potwierdza, że orzecznictwo ETS ma wpływ na orzecznictwo krajowe.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny