zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKA



BAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika

Marek Michalec
konsultant podatkowy

W ostatnich miesiącach środki masowego przekazu wiele miejsca poświęciły nowym przepisom kodeksu pracy dotyczącym telepracy. Słyszałem, że uregulowania te zaczęły już obowiązywać. W związku z tym chcę zapytać, jaka jest definicja telepracy i telepracownika, jakie obowiązki będą mieli pracodawcy wobec telepracowników oraz jakie ustawowe gwarancje przewidziano dla telepracowników.

Rzeczywiście, od przeszło dwóch miesięcy (od 16 października br.) obowiązują przepisy nowego rozdziału IIb działu drugiego kodeksu pracy (dalej: k.p.) pt. "Zatrudnianie pracowników w formie telepracy". Przepisy te określają zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także ich prawa oraz obowiązki pracodawcy.

Z zatrudnienia pracowników na zasadzie telepracy korzystało już wiele firm, opierając się na dotychczasowych przepisach prawa pracy. Teraz trzeba jednak poznać nowe regulacje - niosą one bowiem nowe obowiązki dla pracodawców, a pracownikom gwarantują ochronę ich praw.

Co to jest telepraca

Zgodnie z nową kodeksową definicją telepraca jest to forma pracy wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 675 § 1 k.p.). Telepracownikiem zaś jest pracownik, który wykonuje pracę w wyżej opisanych warunkach i przekazuje pracodawcy wyniki pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

WAŻNE
Według ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Obowiązki pracodawcy i telepracownika

Nowe przepisy, obok takich zagadnień, jak zasady nawiązywania stosunku telepracy i ustalania treści umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, zasady określania warunków stosowania telepracy przez pracodawcę i udziału w tym procesie związków zawodowych, zasady odstępowania od wykonywania pracy w formie telepracy, zawierają szczegółowy katalog obowiązków, jakie ciążą zarówno na pracodawcy, jak i na zatrudnionym telepracowniku. Jak stanowi art. 6711 k. p., pracodawca decydujący się na zatrudnianie telepracowników jest obowiązany:
  • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,
  • ubezpieczyć sprzęt,
  • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
  • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.
Sprzęt, jaki pracodawca udostępnia telepracownikowi, musi spełniać wymagania z rozdziału IV ("Maszyny i inne urządzenia techniczne") działu dziesiątego kodeksu pracy. Musi zatem m.in. być tak skonstruowany, aby zapewniał bezpieczeństwo i higienę pracy, musi uwzględniać zasady ergonomii, mieć odpowiednie zabezpieczenia, a także spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach.

Przepisy dopuszczają jednak, żeby pracodawca i telepracownik inaczej określili wymienione wyżej świadczenia. W tym celu mogą w odrębnej umowie zawrzeć odmienne postanowienia. W szczególności mogą inaczej określić zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy, sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

WAŻNE
Użyte w umocowaniu wyrazy "występowanie w moim imieniu przed sądami administracyjnymi" należy rozumieć możliwie szeroko, tj. jako prowadzenie spraw mocodawcy w ogólnym tego słowa znaczeniu, a więc dokonywanie w jego imieniu wszelkich czynności procesowych związanych z prowadzeniem danej sprawy, w tym również składanie środków zaskarżenia, a co za tym idzie, sporządzenie skargi kasacyjnej. Nie jest bowiem konieczne kazuistyczne wymienianie poszczególnych czynności procesowych, do których podejmowania upoważniono pełnomocnika, skoro zakres umocowania określony był w sposób ogólny, ograniczony przedmiotowo do prowadzenia spraw powstałych na tle konkretnych sporów z organami podatkowymi. Treść art. 39 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje wyraźnie, że pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 września 2007 r., sygn. akt I FZ 439/07, I FZ 440/07

Należy tutaj wspomnieć, że w przypadku gdy w wyniku porozumienia strony uzgodnią, że telepracownik będzie wykonywał pracę przy użyciu swojego sprzętu, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej albo w uzgodnieniach (porozumienie, regulamin) ogólnozakładowych, albo we wspomnianej umowie. Ekwiwalent ma stanowić zwrot nakładów na zakup i utrzymanie sprzętu. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość i ceny rynkowe materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy.

Przekazywanie danych i ich bezpieczeństwo

W związku ze specyficznym charakterem telepracy, podczas której informacje, często niezwykle cenne dla pracodawcy, są przesyłane na odległość za pomocą elektronicznych środków przekazu, ustawodawca wprowadził regulacje mające na celu zapobieżenie utracie, zniszczeniu bądź przedostaniu się danych w niepowołane ręce. Zasady ochrony danych zgodnie z kodeksem ustala pracodawca, może on także przeprowadzić, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie na ten temat. Telepracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z ustalonymi przez pracodawcę zasadami ochrony danych oraz jest obowiązany do ich przestrzegania.

Uprawnienia kontrolne pracodawcy

Pomimo tego, że telepraca jest ze względu na swój charakter wykonywana poza zakładem pracy, ustawodawca przewidział dla pracodawcy pewne uprawnienia kontrolne. Jest to zrozumiałe, chociażby ze względu na to, że pracownik zazwyczaj wykorzystuje do pracy sprzęt udostępniony przez pracodawcę. Jak stanowi kodeks, pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu jej wykonywania. Jeżeli jednak praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę:
  • wykonywania pracy,
  • inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
- za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Pracodawca ma ponadto obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

WAŻNE
Pierwszą kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się, na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy.


Ustawowe gwarancje dla telepracownika

Na zakończenie należy wspomnieć o nowych przepisach mających na celu zagwarantowanie telepracownikowi traktowania na równi z pozostałymi pracownikami. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, przy uwzględnieniu odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.

Ponadto pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również z powodu odmowy podjęcia takiej pracy. Pracodawca ma obowiązek umożliwienia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami oraz korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i z prowadzonej działalności socjalnej.

WAŻNE
Telepracownik i pracodawca przekazują informacje niezbędne do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Podstawa prawna
  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
  • ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 181, poz. 1288) l ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Poradnik Małej Firmy
WYBRANY NUMER: 23-24/2007
DATA WYDANIA: 2007-12-24

Interpretacje podatkowe

Nie stanowi kosztu dokształcanie osoby, która nie ma umowy o pracę
Tylko dokumenty papierowe mogą stanowić podstawę zapisu w księdze
Odliczenie VAT z tytułu naprawy powypadkowej leasingowanego samochodu

Pracodawca i pracownik

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec telepracownika
Czym charakteryzuje się umowa o pracę na zastępstwo

Aktualności

Aktualności

Podatki i opłaty

Usługi o charakterze ciągłym
Dostawa gruntu z niedokończonym budynkiem a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT
Czy do dostawy gruntu z niedokończonym budynkiem można zastosować zwolnienie od VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu takiej dostawy? Z chwilą gdy zaczęła obowiązywać obecna ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), czyli od 1
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT
Faktura wystawiana przez agenta

Umowy i inne zobowiązania

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową a forma prowadzonej księgowości
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia



Zapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja