zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

W przypadku niekorzystnej dla podatnika decyzji urzędu skarbowego może on złożyć odwołanie do izby skarbowej. Negatywna decyzja izby skarbowej nie kończy postępowania w danej sprawie, ponieważ podatnik może ją zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skargę rozpatruje sąd właściwy ze względu na siedzibę izby skarbowej, której decyzję zaskarżamy. Trzeba pamiętać o tym, że skargę składa się nie bezpośrednio do sądu, ale za pośrednictwem izby skarbowej. Izba skarbowa może bowiem naprawić swój błąd, a co za tym idzie - uwzględnić skargę w całości (np. uchylając decyzję). Izba skarbowa może to uczynić do dnia rozpoczęcia rozprawy, jednak w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko.


WAŻNE
Oprócz decyzji skargę do WSA możemy złożyć także m.in. na:
 • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę, co do istoty,
 • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,
 • bezczynność organów podatkowych. Uprawnieni do wniesienia skargi

UPRAWNIENI DO WNIESIENIA SKARGI
Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, czyli m.in. podatnik, którego dotyczy decyzja organu podatkowego. Ponadto skargę może wnieść:
 • prokurator,
 • rzecznik praw obywatelskich oraz
 • organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.
Kilku podatników może wnieść jedną skargę, jeżeli dotyczy ona tej samej decyzji (na przykład małżonkowie, którym urząd wymierzył podatek w jednej decyzji).


TERMIN WZNIESIENIA SKARGI
Skargę na decyzję należy wnieść w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Terminy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to upływa on dnia następnego. Termin wniesienia skargi przez stronę, za którą działa pełnomocnik, rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia doręczenia rozstrzygnięcia pełnomocnikowi, choćby nawet wcześniej zostało ono doręczone stronie.


PRZYWRÓCENIE TERMINU WNIESIENIA SKARGI
Gdy podatnik nie wniósł skargi w ciągu 30 dni, może złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny opóźnienia. Musi jednak uprawdopodobnić, że przekroczenie terminu nastąpiło bez jego winy, np. z powodu nagłej choroby uniemożliwiającej sporządzenie i wniesienie skargi.


CO NA TO SĄD
O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia. Za takie powody uznaje się. np. nagłą chorobę, awarię komunikacyjną, pożar, powódź (wyrok NSA z 18 sierpnia 2000 r., sygn. akt III SA 1716/99). Przywrócenie terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy uchybienie terminowi nastąpiło bez winy strony. Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminowi procesowemu należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. A contrario przywrócenie to jest możliwe wtedy, gdy uchybienie terminowi nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet zdobywając się na największy w danych warunkach wysiłek (wyrok NSA z 20 maja 1998 r., sygn. akt I SA/Ka 1718/96).


Wniosek o przywrócenie terminu składa się za pośrednictwem izby skarbowej, której decyzję zaskarżamy. Razem z wnioskiem składamy skargę. Po upływie roku przywrócenie terminu wniesienia skargi jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych wypadkach.

ELEMENTY SKARGI
Skarga do sądu powinna być sporządzona poprawnie od strony formalnej, a ponadto wskazywać błędy organów podatkowych. Z punktu widzenia formy powinna zawierać elementy wymagane dla wszystkich pism składanych w postępowaniu sądowym, czyli:
 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma, l osnowę - treść wniosku,
 • podpis podatnika albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • spis załączników.
Jeśli jest to pierwsze pismo podatnika w danej sprawie, skarga powinna ponadto zawierać oznaczenie:
 • miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz
 • przedmiotu sprawy.
Do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo wtedy, gdy pismo wnosi pełnomocnik. Konieczne są również odpisy skargi i odpisy załączników dla doręczenia stronom, a także po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Jeżeli skarga nie spełnia wymogów formalnych, przewodniczący sądu wzywa podatnika do jej uzupełnienia - w terminie 7 dni. Gdy podatnik nie zastosuje się do wezwania, skarga zostaje odrzucona.

WAŻNE
Oprócz elementów właściwych dla wszystkich pism w postępowaniu sądowym skarga powinna zawierać dodatkowo:
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
 • oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności dotyczy,
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Przepisy nie wymagają od skarżącego dokładnego określenia jego żądań. Nie musi on precyzować, czy żąda uchylenia zaskarżanej decyzji (w części bądź w całości), czy stwierdzenia jej nieważności. Wystarczy, że skarżący powoła się na naruszenie prawa materialnego bądź procesowego. W interesie skarżącego leży jednak dokładne i precyzyjne sformułowanie swoich oczekiwań. Ze skargi powinno wynikać, jakiego rodzaju naruszenia prawa dopuścił się organ podatkowy. Podatnik może zawrzeć w skardze również inne żądania, np. wniosek o wstrzymanie wykonania kwestionowanej decyzji.

WAŻNE
Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Skarżący może jednak złożyć wniosek w tej sprawie. Wstrzymać egzekucję może izba skarbowa (także z urzędu). Zależy to od jej uznania. Może to zrobić również sąd - jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przesłanki wstrzymania egzekucji podatnik powinien uzasadnić we wniosku.


ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU
Sąd może skargę uwzględnić albo oddalić. Nie rozstrzyga więc co do istoty sprawy, może tylko utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję albo ją wyeliminować z obrotu prawnego. W razie nieuwzględnienia skargi sąd ją oddala. Będzie tak, gdy uzna, że zaskarżonej decyzji nie można zarzucić naruszenia prawa materialnego ani procesowego. Skarga zostanie oddalona także wtedy, gdy błędy organów podatkowych nie dają podstaw do jej uwzględnienia.
Gdy decyzja jest sprzeczna z prawem, sąd może:
 • uchylić ją w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: albo naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, albo naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, albo inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;
 • stwierdzić jej nieważność w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach (np. w Ordynacji podatkowej);
 • stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kodeksie postępowania administracyjnego lub w innych przepisach.
Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Tak więc sąd zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich naruszeń przepisów, nawet jeżeli nie wskazuje ich podatnik. Może uchylić decyzję izby skarbowej z innych przyczyn niż przedstawione przez skarżącego, nie może natomiast wyjść poza granice przedmiotu rozstrzygnięcia.

MOC WIĄŻĄCA WYROKU
Wydany przez sąd wyrok wiąże organy podatkowe, których działanie zostało zaskarżone. Obowiązek ten, tj. podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku, może być wyłączony tylko w wypadku istotnej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, będącego podstawą wydania wyroku. Jednak już w innej sprawie organy podatkowe nie muszą stosować się do wykładni sądu. Zarówno organy podatkowe, jak i podatnicy powinni brać pod uwagę orzecznictwo, gdyż stanowi ono istotną wskazówkę interpretacyjną.


COFNIĘCIE SKARGI
Skargę można w każdej chwili wycofać. Sąd może jednak uznać jej cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli:
 • zmierza ono do obejścia prawa lub
 • spowodowałoby utrzymanie w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności.
Jeśli podatnik wycofa skargę przed wysłaniem jej odpisu organowi podatkowemu, sąd zwróci mu cały wpis. W razie anulowania skargi przed rozpoczęciem posiedzenia sądu podatnik otrzyma tylko połowę wpisu.

KOSZTY SKARGI DO WSA
Wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wiąże się z wydatkami. Przede wszystkim są to koszty sądowe oraz koszty ponoszone przez stronę w związku z jej udziałem w postępowaniu. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe, czyli wpis i opłatę kancelaryjną (np. za odpisy, kopie, wyciągi). Szczególne znaczenie ma wpis sądowy, bez którego uiszczenia postępowanie nie zostanie wszczęte.


WARTO WIEDZIEĆ
W sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy. Jego wysokość zależy od wysokości należności pieniężnej i wynosi:
 • do 10 000 zł - 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł,
 • ponad 10 000 zł do 50 000 zł - 3 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł,
 • ponad 50 000 zł do 100 000 zł - 2 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1500 zł,
 • ponad 100 000 zł - 1 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 2000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.
Do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną. W sprawach niedotyczących należności pieniężnych pobiera się wpis stały.


Wpis powinien być uiszczony przy wnoszeniu skargi. Jeżeli skarżący nie dopełni tego obowiązku, zostanie wezwany do uiszczenia należnej opłaty w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu sąd odrzuci skargę. Opłatę sądową uiszcza się gotówką w kasie sądu lub na jego rachunek bankowy. Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych.
W przypadku przegrania sprawy zostaniemy ponadto zobowiązani przez sąd do poniesienia dodatkowych kosztów. Będą to koszty związane z koniecznością zapłacenia kosztów procesu stronie przeciwnej.


WAŻNE
Podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z prawa pomocy. Instytucja ta obejmuje zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika bez ponoszenia przez stronę kosztów jego wynagrodzenia. Prawo pomocy jest to przywilej udzielany przez sąd skarżącemu na jego wniosek. We wniosku podatnik musi wykazać ciężką sytuację finansową. Wniosek o udzielenie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu (PPF - osoba fizyczna, PPPr - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej).

Beata Witkowska
Prawnik, doradca podatkowy, doktorantka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Podstawa prawna
- ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 221, poz. 2193 ze zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.U. nr 221, poz. 2192)Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja