zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Nowy formularz CIT-2

Mocą rozporządzenia nowelizującego z 22 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 224, poz. 2224) zmieniono większość deklaracji obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych. Nowy wzór przyjął również formularz CIT-2 (numer 15), choć zmiany nie są duże.
 
Obowiązek składania deklaracji CIT-2 dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy opłacają zaliczki na zasadach ogólnych. Wyłączeni z tego obowiązku są podatnicy opłacający zaliczki w formie uproszczonej czy korzystający z kredytu podatkowego. Podatnicy korzystający w pełnym zakresie ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych – na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – mogą być zwolnieni z obowiązku składania deklaracji po spełnieniu kilku warunków1. Zaliczki i deklaracje składane są do 20. dnia następnego miesiąca, np. za styczeń – do 20 lutego. Za ostatni miesiąc roku podatkowego zaliczka uiszczana jest do 20. dnia tego miesiąca w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni.
 
                   PRZYKŁAD
Rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaliczka za grudzień wpłacana jest do 20 grudnia w wysokości zaliczki za listopad. Oznacza to, że za listopad zaliczka zostanie wpłacona w podwójnej wysokości.
 
Przy działalności rolniczej deklaracje i zaliczki mogą być odprowadzane począwszy od 20 października każdego roku. Wystarczy, że przychód z działalności rolniczej wynosi co najmniej 50 proc. ogólnej kwoty osiąganych przychodów.
Do deklaracji CIT-2 składane są załączniki:
  • CIT-2/O – dotyczący dochodów zwolnionych i odliczeń od dochodu i podatku,
  • CIT-S – informacja o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
  • CIT-ST – informacja o wyodrębnionych organizacyjnie zakładach położonych na terenie gminy innej niż gmina, w której podatnik ma siedzibę.
Deklaracja składana jest do urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika; w przypadku podmiotów zagranicznych – do urzędu właściwego dla tych podatników.
Dla tzw. dużych podatników będą to urzędy specjalnie dla nich powołane.
 
Zastosowanie nowych wzorów deklaracji
Wzory deklaracji określone w rozporządzeniu nowelizującym mają zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych od 1 stycznia 2004 r. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2004 r. i nadal trwa, będą stosować formularze według poprzednich wzorów.
 
                   PRZYKŁAD
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą 1 października 2003 r. Jego rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, ale pierwszy rok podatkowy trwa od 1 października 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. W tym pierwszym roku podatnik będzie składał deklaracje według poprzednich wzorów, tj. CIT-2 z numerem 14.
 
Zakres zmian w deklaracji
W stosunku do poprzedniego wzoru deklaracji w nowym CIT-2 znajdziemy rubrykę – cel złożenia formularza (poz. 7), w której podatnik określa, czy deklaracja została złożona pierwszy raz, czy też w celu korekty złożonej wcześniej deklaracji. W nowym wzorze nie ma obowiązku podawania informacji o wybranym roku podatkowym.
 
Ustalenie zobowiązania podatkowego
W deklaracji wykazujemy przychody i koszty ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Przykładowo w kosztach podatkowych nie ujmiemy kosztów eksploatacji samochodów objętych ewidencją przebiegu pojazdu, które przekraczają w rozliczanym okresie limit „kilometrówki”. W pozycji 24 wykazujemy stratę w związku z art. 7 ust. 3–4a ustawy, np. stratę przedsiębiorstwa państwowego przejętego na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
Po ustaleniu dochodu lub straty podatnik wykazuje odliczenia od dochodu, które zostały wykazane w załączniku CIT-2/O. W pozycji 33 określona jest kwota zwiększająca podstawę opodatkowania, która jest sumą poz. 31 i 32. Ustalając podstawę opodatkowania, należy zsumować dochód z kwotą zwiększającą podstawę oraz dokonać odliczeń od dochodu. Jeżeli w poz. 26 podatnik wykazał stratę, podstawa opodatkowania może się pojawić, jeżeli suma kwot z poz. 26 (strata ) i poz. 30 (odliczenia) jest mniejsza od kwoty z poz. 33 ( zwiększenie podstawy). W ramach odliczeń od dochodu wykażemy m.in. straty z lat poprzednich czy darowizny przeznaczone na cele objęte odliczeniem.
Podstawę opodatkowania podajemy w pełnych złotych, pomijając grosze. Podatek obliczamy według stawki 19 proc., która obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. Od podatku odliczamy kwoty wykazane w załączniku CIT-2/O, np. podatek od dywidendy, który podlega odliczeniu na podstawie art. 23 ustawy.
 
Zaliczkę ustalamy jako różnicę między wyliczonym zobowiązaniem a zaliczkami zapłaconymi w poprzednich miesiącach roku podatkowego, np. podatek w deklaracji za kwiecień wynosi 8200 zł, zaliczki zapłacone za okres od 1 stycznia do 31 marca 2004 r. to kwota 6900 zł; zaliczka do zapłaty za kwiecień to 1300 zł. Aby ostatecznie wyliczyć kwotę do zapłaty, należy brać pod uwagę kwoty objęte ograniczeniem poboru, które pomniejszają zaliczkę.
W deklaracji wykazujemy też inne zobowiązania podatkowe, do których stosowana jest stawka 19 proc. Wykazujemy m.in. kwoty dochodów wcześniej zadeklarowane jako przeznaczone na cele zwolnione, a które zostały wydatkowane faktycznie na cele nieobjęte zwolnieniem (część G deklaracji).
 
                   PRZYKŁAD
PHU Mewa Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku za styczeń 2004 r. osiągnęła przychód podatkowy wynoszący 430 234,20 zł. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 380 000,40 zł. Dochód spółki to 50 233,80 zł. Od dochodu spółka ma prawo odliczyć 50 proc. straty za 2002 r., tj. kwotę 20 000 zł, oraz darowiznę przekazaną 23 stycznia na rzecz fundacji wspierającej edukację dzieci upośledzonych. Darowizna wyniosła 15 000 zł, ale odliczeniu podlega 5023,38 zł, tj. 10 proc. dochodu wykazanego w poz. 25 CIT-2, pomniejszonego o dochody wolne wykazane w poz. 15 załącznika CIT-2/O, które są przenoszone do poz. 27 CIT-2. Odliczenia powyższe zostały wykazane w dołączonej deklaracji CIT-2/O.
Podstawa opodatkowania wyniosła 25 210 zł (podstawę podajemy w pełnych złotych, z pominięciem groszy).
Obliczone zobowiązanie podatkowe wynosi 4789,90 zł. Podatek należny po odliczeniach (poz. 39) podajemy w pełnych złotych, z pominięciem groszy, w kwocie 4789,00 zł. Zaliczka w wyliczonej kwocie podlega wpłacie, ponieważ jest to pierwszy miesiąc roku podatkowego.
 
Zaliczka za styczeń 2004 r. wpłacana jest do 20 lutego i w tym też terminie składamy deklarację.
Grzegorz Ziółkowski
 
1 Więcej na ten temat M. Banasik, Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2, „Doradca Podatnika”,  2004 r., nr 1 – zeszyt Podatek dochodowy od osób prawnych.

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler