zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Druk ZUS Rp-7

Od niedawna prowadzę działalność gospodarczą. Po raz pierwszy muszę wypełnić druk Rp-7 jednemu z pracowników, który pod koniec swojej pracy zawodowej podjął pracę w moim zakładzie, a teraz przechodzi na emeryturę. Jak prawidłowo wypełnić ten wniosek?
  
Jak wiadomo, podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość zarobków osiągniętych przez pracownika i wliczanych jednocześnie do podstawy wymiaru emerytury jest zaświadczenie zakładu pracy wystawione według wzoru ustalonego przez ZUS, tzw. druk ZUS Rp-7.
  
Aby pracodawca wiedział na przyszłość, jak ma wyglądać poprawnie wypełniony druk ZUS Rp-7, temat omówimy całościowo, chociaż niektóre składniki wynagrodzenia czy okresy pracy nie zostaną uwzględnione w tej konkretnej sytuacji.
  
W pierwszym i drugim punkcie tego zaświadczenia pracodawca powinien wykazać:
– okresy zatrudnienia pracownika,
– okresy udzielonych (ewentualnie) pracownikowi urlopów bezpłatnych,
– okresy przebywania pracownika na urlopie wychowawczym,
– okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy lub innych przepisów,
– okresy pobierania po 14 listopada 1991 r. zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego.
  
Ponadto płatnik musi podać zarobki pracownika osiągnięte w poszczególnych latach kalendarzowych. I tak, w pkt 3 tego zaświadczenia pracodawca powinien wykazać:
– w kolumnie 2 – łączną kwotę stałych składników wynagrodzenia – przychodu (dochodu) do 31 grudnia 1998 r., np. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, funkcyjny, służbowy, za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
– w kolumnie 3 – łączną kwotę zmiennych lub uznaniowych składników wynagrodzenia, np. premie regulaminowe, z zysku, eksportowe, nagrody za osiągnięcia zawodowe, np. dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli, trzynastki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz rodzaj składnika wynagrodzenia, np. premia regulaminowa, nagroda z zakładowego funduszu nagród,
– w kolumnie 4 – łączną kwotę innych wypłat, np. rekompensaty pieniężne wypłacone pracownikowi oprócz wynagrodzenia lub zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
– w kolumnie 5 – łączną kwotę równowartości świadczeń w naturze i ekwiwalentu za te świadczenia oraz rodzaj świadczenia,
– w kolumnie 6 – łączną kwotę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych zamiast wynagrodzenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy wyrównawczy, świadczenie wyrównawcze i rehabilitacyjne oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacone przez pracodawcę,
– w kolumnie 7 – łączną kwotę wszelkich składników wynagrodzenia (przychodu), świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, uposażenia, a jeżeli od zasiłku macierzyńskiego została opłacona składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłek ten należy wykazać w kolumnie 4.
  
W razie wątpliwości, czy dany składnik podlega wliczeniu do podstawy wymiaru, pracodawca nie powinien go wykazywać w tabeli zamieszczonej w pkt 3 zaświadczenia, lecz podać w pkt 6 kwotę, datę wypłaty, tytuł wypłaty i okres.
  
Wynagrodzenie, które zostało wypłacone po upływie terminu, za który przysługuje, powinno być doliczone do wynagrodzenia za rok, za który przysługuje. Dopiero gdy nie można ustalić takiego okresu, należy je zaliczyć do tego roku, w którym zostało wypłacone.
  
W zaświadczeniu ZUS Rp-7 pracodawca powinien także podać swoje dane (NIP, REGON, PESEL), a także dane pracownika (imię i nazwisko, PESEL). Ponadto należy w zaświadczeniu takim wskazać okres, w jakim pracownik był zatrudniony, na jakim stanowisku i w jakim wymiarze czasu pracy. Pracodawca powinien również podać, na podstawie jakich dokumentów zostało wystawione zaświadczenie (chodzi tu o listy płac, karty wynagrodzeń, karty wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia społecznego).
  
Jeśli zakład pracy potwierdza wysokość zarobków na podstawie karty wynagrodzeń, musi być ona zaopatrzona w pieczątkę firmy oraz imienną pieczątkę osoby dokonującej wpisu lub odpowiedzialnej za wpis.
Zaświadczenie ZUS Rp-7 powinno po wypełnieniu zostać podpisane i zawierać pieczątki pracodawcy oraz osoby wystawiającej zaświadczenie.
Renata Gawęcka
PODSTAWA PRAWNA
§ 20 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr10, poz. 49 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Rynek Turystyczny