zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Konsekwencje wniesienia aportu do spółki cywilnej

Konsekwencje wniesienia aportu do spółki cywilnej
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. W ubiegłym roku kupiłem na własne nazwisko samochód osobowy, który to zakup sfinansowałem zaciągniętym w banku na ten cel kredytem. W tym roku wprowadziłem do firmy samochód jako środek trwały. Czy tego typu operacja jest zawsze jednoznaczna z wniesieniem przez wspólnika wkładu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy może to być tylko przekazanie rzeczy jako środka trwałego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?
Na wstępie należałoby dokonać istotnego rozróżnienia, na podstawie jakich przepisów podatnik powinien określić konsekwencje podejmowanych działań. Otóż regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są miarodajne do rozstrzygnięcia, czy dany składnik majątkowy (w tym przypadku samochód będący własnością wspólnika spółki cywilnej) może być uznany za środek trwały podlegający amortyzacji i czy wydatki związane z jego eksploatacją mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów przez wspólników spółki. Natomiast jeśli chodzi o skutki w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, jakie będzie pociągało za sobą przekazanie przez wspólnika spółce cywilnej samochodu w celu wykorzystywania go w prowadzonej działalności gospodarczej spółki, decydujące są postanowienia ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
W art. 1 tej ustawy został zawarty zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu, a tym samym – aby mówić o opodatkowaniu danej czynności cywilnoprawnej – musi być ona wyraźnie wymieniona w tym przepisie. Jako przedmiot opodatkowania ustawodawca wymienia m.in. umowy spółki (akty założycielskie), a także zmiany tych umów, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy spółki cywilnej za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Za zmianę umowy spółki uważa się także oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.
Z zapisów tych wynika, iż następujące czynności, polegające na:
– podwyższeniu wkładu w spółce cywilnej (przypomnijmy, że w myśl Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów),
– oddaniu spółce rzeczy i praw majątkowych do nieodpłatnego używania
w świetle art. 1 będą podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Inaczej jednak w tych dwóch przypadkach ustalana będzie podstawa opodatkowania (w pierwszym przypadku jest nią wartość wkładu wniesionego do majątku spółki, w drugim zaś – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4 proc. wartości rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania). Wysokość podatku jest ustalana na podstawie skali podatkowej, zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy. Należy zauważyć, że podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego do złożenia deklaracji na podatek (PCC-1) oraz powinien obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, który w powyższej sytuacji powstaje w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej.
Z sytuacji opisanej w pytaniu należałoby wnioskować, że nastąpiło nieodpłatne wniesienie przez wspólnika wkładu rzeczowego (aportu) do majątku spółki cywilnej, która wprowadziła go do ewidencji środków trwałych spółki. Z formalnego punktu widzenia czynność ta (traktowana na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki) powinna być „uwidoczniona” przez sporządzenie odpowiedniego aneksu do umowy spółki. Jednak nawet nieformalne wniesienie wkładu rzeczowego do nieodpłatnego używania będzie w świetle powyższych regulacji podlegało opodatkowaniu.
CZY APORT NIE JEST CZYNNOŚCIĄ WYŁĄCZONĄ Z OPODATKOWANIA Z UWAGI NA ZWOLNIENIE Z VAT?
Organy podatkowe i skarbowe zdają się przychylać do opinii, iż w ww. sytuacjach wniesienie aportów do spółek należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie dostrzegają wątpliwości, jakie niewątpliwie w tym zakresie wiążą się z określeniem zakresu wyłączeń z opodatkowania, który zawarto w art. 2 ustawy. Otóż w myśl pkt 4 tego artykułu nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, jeśli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona od tego podatku. Jest to zatem przepis szczególny, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych te czynności, które zostały wyraźnie wyliczone w katalogu, określonym w art. 1 tej ustawy, i jednocześnie z tytułu dokonania których wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (nawet jeśli nie przekształci się on w zobowiązanie podatkowe) lub zwolnienie od VAT. Na gruncie ustawy o VAT czynności będące przedmiotem opodatkowania wymienia art. 2, natomiast zwolnienia od podatku od towarów i usług są zawarte zarówno w samej ustawie, jak i w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy1. Właśnie na tle tej konkretnej regulacji § 67 ust. 3 wymienionego rozporządzenia rodzą się wątpliwości przy interpretacji zakresu wyłączeń z podatku od czynności cywilnoprawnych. Otóż paragraf ten zawiera zwolnienie przedmiotowe z VAT dla wkładów niepieniężnych (aportów), wnoszonych m.in. do spółek prawa cywilnego.
Nie zagłębiając się w tym miejscu w problematykę analizy powyższego przepisu na gruncie regulacji z zakresu ustawy o VAT, należałoby jedynie wskazać, iż ustawodawca nie pomija milczeniem tego typu czynności, ustanawiając w stosunku do nich ekspessis verbis zakres zwolnienia od VAT. W związku z tym, że istnieje wyraźne zwolnienie od VAT przy tego typu czynnościach oraz biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należałoby – zdaniem autora – dojść do wniosku, iż w przypadku nieodpłatnego wniesienia do spółki cywilnej aportu z tytułu dokonania tej czynności nie powinno wystąpić opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, za którym przemawiałaby niewątpliwie wykładnia celowościowa przepisów opodatkowujących zmiany umowy spółki.
Z uwagi jednak na brak oficjalnego ustosunkowania się Ministerstwa Finansów do tej kwestii (która wiąże przecież urzędy skarbowe), podatnik – wspólnik spółki cywilnej wnoszący wkład rzeczowy (aport) do nieodpłatnego używania w spółce, ze względów „bezpieczeństwa”, przed jego dokonaniem powinien wystąpić do urzędu skarbowego o dokonanie urzędowej interpretacji przepisów (w myśl reguł zawartych w Ordynacji podatkowej).
W przypadku negatywnej opinii urzędu skarbowego podatnik – po dokonaniu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i złożeniu deklaracji – może domagać się jego zwrotu (zastosowanie wówczas znajdą odpowiednie regulacje Ordynacji podatkowej o nadpłacie podatku).
Justyna Tuk
PODSTAWA PRAWNA
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), ust. 2, art. 2 pkt 4, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) i e), art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).
1 Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja